آرشیو تگها: عدم تجدیدنظرخواهی دادستان

شرایط درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم دادگاه و قبل از قطعیت آن (رأی وحدت رویه ۸۲۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

شرایط تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی و تأثیر تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی در قبول یا رد درخواست فوق

بیشتر بخوانید »