آرشیو تگها: عدم ثبت ازدواج

ضمانت اجرای کیفری و حقوقی عدم ثبت ازدواج دوم

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

قضاوت آنلاین: آیا با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده، عدم ثبت ازدواج دوم جرم بوده و باید الزام به ثبت آن هم صادر شود یا فاقد ضمانت اجرای کیفری می باشد؟

بیشتر بخوانید »