آرشیو تگها: فاکتور فروش طلا

نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

شعبه دادگاه

آیا درج کلمه امانت در فاکتور فروش طلا دلیل وجود رابطه امانی بوده و عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار و عدم استرداد طلاها خیانت در امانت است؟

بیشتر بخوانید »