آرشیو تگها: فروش مال مرهونه

انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه مشورتی ۳۶۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت عدم امکان استفاده از مازاد عین مرهونه، برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی ممکن است.

بیشتر بخوانید »