آرشیو تگها: فسخ عقد

انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

شعبه دادگاه

شرط فاسخ در قرارداد مانع انتقال مورد معامله توسط خریدار نبوده، در صورت تحقق شرط، هریک از طرفین حق رجوع به یکدیگر داشته و مال مورد انتقال، در حکم تلف خواهدبود.

بیشتر بخوانید »

با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست بلکه نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول جداگانه است

شعبه دادگاه

عقدی که با اقاله فسخ شود ولی ضمن آن بر یکی از طرفین شرط شود که هرگاه متعهد در موعد مقرر به شرط عمل نکند، عقد منحل شده مجدد نافذ و معتبر گردد، این شرط باطل نیست.

بیشتر بخوانید »