آرشیو تگها: فناوری زیستی

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی

تراژنه

اولین قانونی که حدود فعاليت ها و مديريت امور مربوط به موجودات زنده تراريخته و محصولات ژنتيکي را مشخص کرد، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 است.

بیشتر بخوانید »

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی

تراژنه

با تصویب «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی» توسط مجلس شورای اسلامی» دولت ایران اجازه پوسیتن به پروتکل‌ایمنی زیستی کارتاهنا را یافت.

بیشتر بخوانید »