آرشیو تگها: فناوری زیستی

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

اولین قانونی که حدود فعاليت ها و مديريت امور مربوط به موجودات زنده تراريخته و محصولات ژنتيکي را مشخص کرد، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 است.

بیشتر بخوانید »

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

با تصویب «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی» توسط مجلس شورای اسلامی» دولت ایران اجازه پوسیتن به پروتکل‌ایمنی زیستی کارتاهنا را یافت.

بیشتر بخوانید »