آرشیو تگها: قاضی خائن

خیانت قاضی

خیانت

قضاوت آنلاین: به لحاظ آثار مهم مترتب بر تصمیم قاضی، شغل قضاء دارای منزلت خاص در جامعه است و لازم می آید تا نظارت بر کار قاضی نسبت به دیگر مشاغل دو چندان باشد.

بیشتر بخوانید »