آرشیو تگها: قانون تفسیری

عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی وحدت رویه 647)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: تبصره الحاقی 29 تیر ماه 1376 به ماده 1082 قانون مدنی از قوانین تفسیری محسوب گردیده و در نتیجه نسبت به مهریه های قبل وضع خود عطف به ماسبق می شود.

بیشتر بخوانید »