آرشیو تگها: قدرت اراده

بلدرچین و صاحب مزرعه گندم های رسیده

حکایت و داستان

برخی افراد در ابتدای بروز مشکل، قدرت اداره خود را در حل آن نادیده گرفته و به دنبال کمک دیگران برمی آیند و به این دلیل شاید هیچگاه نتوانند آن را انجام دهند.

بیشتر بخوانید »