آرشیو تگها: قرار رد تأمین دلیل

قرار رد تأمین دلیل صادره از سوی شورای حل اختلاف به جهت آن که ماهیت قرار ندارد، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

اعتراض به قرار تأمین دلیل یا رد آن (نظریه مشورتی ۲۹۶)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تصمیم شورای حل اختلاف ذر قبول درخواست تأمین دلیل یا رد درخواست تأمین دلیل ماهیت قرار نداشته در نتیجه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید »