آرشیو تگها: قرار رد تأمین دلیل

قرار رد تأمین دلیل صادره از سوی شورای حل اختلاف به جهت آن که ماهیت قرار ندارد، قطعی و غیر قابل اعتراض است.