آرشیو تگها: قرار عدم دسترسی

مدت اعتبار قرار عدم دسترسی به اوراق و مدارک پرونده (نظریه مشورتی شماره ۷۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری به مدت اعتبار قرار عدم دسترسی به اوراق و مدارک پرونده تصریح نگردید، این مدت تا چه زمان خواهدبود؟

بیشتر بخوانید »