آرشیو تگها: قوانین بیمه

قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی

بیمه

قانون بیمه ایران شامل شرایط عقد بیمه، فسخ و بطلان آن، مسئولیت بیمه گر و بیمه گذار، انتقال قهری و قرارددی موضوع بمیه و تکالیف منتقل الیه است

بیشتر بخوانید »