آرشیو تگها: قیمت روز ملک

مطالبه قیمت روز ملک به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و بطلان بیع از سوی خریدار از فروشنده به موجب تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم