آرشیو تگها: ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی