آرشیو تگها: ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر

مقالات حقوق جزای اختصاصی

با وصف تشابهی که میان جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی در قانون مدنی وجود دارد، این دو عمل حقوقی دارای تفاوت های مهم و اساسی می باشند.

بیشتر بخوانید »