آرشیو تگها: ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل اعتبار تحقیقات مقدماتی دادسرای فاقد صلاحیت محلی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا اصل اعتبار تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت محلی برای دادسرای صالح رسیدگی به جرم است یا این که اصل بر اعتباری اقدامات و تصمیمات است؟

بیشتر بخوانید »