آرشیو تگها: ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

افترای عملی در جرایم مواد مخدر غیرقابل گذشت است

دادستانی کل کشور

آیا جرم افترای عمل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر همانند جرم افترای عمل موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل گذشت است؟

بیشتر بخوانید »