آرشیو تگها: ماده 12 قانون حمایت خانواده

ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه اعم از منقول و غیرمنقول