آرشیو تگها: ماده 127 قانون مجازات اسلامی

شرایط محکومیت معاون جرم در جرایم تعزیری

آراء دادگاه کیفری

ارکان و شرایط معاونت در جرایم تعزیری موجب می شود اثبات مجرمیت معاون جرم منوط به اثبات مجرمیت مباشر جرم گردد،،وحدت قصد و اقتران زمانی است.

بیشتر بخوانید »