آرشیو تگها: ماده 1324 قانون مدنی

شرایط اعتبار و ارزش اثباتی قرینه به عنوان اماره قضایی

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

با توجه به مواد 1324 و 1335 قانون مدنی قرینه زمانی دارای اعتبار است که اماره قضایی ادله دیگر را تکمیل کرده و موجب علم قاضی در پرونده شود.

بیشتر بخوانید »