آرشیو تگها: ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مقصود از اشخاص حقوقی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 (مشاوره قضایی 12)

مشاوره حقوقی

با توجه به عبارت «اشخاص حقوقی» در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دایره شمول آن چیست و آیا اشخاص حقوقی غیر تاجر ممنوع از تقدیم دادخواست اعسارند؟

بیشتر بخوانید »