آرشیو تگها: ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 155 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد: تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه مي باشد.

اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه مشورتی ۱۱۶۷۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعتراض به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل شورای حل اختلاف با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیفی ایجاد نمی کند.

بیشتر بخوانید »

اعتراض به قرار تأمین دلیل یا رد آن (نظریه مشورتی ۲۹۶)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تصمیم شورای حل اختلاف ذر قبول درخواست تأمین دلیل یا رد درخواست تأمین دلیل ماهیت قرار نداشته در نتیجه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید »