آرشیو تگها: ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 155 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد: تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه مي باشد.