آرشیو تگها: ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی در ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق در هر مرحله بدوی یا تجدیدنظر که باشد.