آرشیو تگها: ماده 169 قانون آیین دادرس کیفری

ماده 169 قانون آیین دادرس کیفری در تعیین وسیله احضار متهم که احضاریه است و در دو نسخه تهیه می شود،یک نسخه به متهم ابلاغ و دیگر در در پرونده قرار می گیرد.