خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورت وجود ارتباط کامل میان دعوای متقابل طرح شده در خارج از موعد مقرر قانونی با دعوای اصلی، باید توأمان رسیدگی شوند

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 103 قانون آیین دادریس مدنی و مقررات دعاوی طاری در این قانون رابطه دعوای مرتبط با دعاوی طاری طرح شده در خارج از مهلت مقرر قانونی چیست؟

بیشتر بخوانید »