آرشیو تگها: ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی

شرط رسیدگی توأمان به طرح شده خارج از موعد مقرر با دعوای اصلی

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 103 قانون آیین دادریس مدنی و مقررات دعاوی طاری، رابطه دعوای مرتبط با دعاوی طاری طرح شده در خارج از مهلت مقرر قانونی چیست؟

بیشتر بخوانید »