آرشیو تگها: ماده 179 قانون آیین دادرس کیفری

ماده 179 قانون آیین دادرس کیفری در اختیار بازپرس دادسرا در جلب متهم که بدون عذر موجه حاضر نشده است