آرشیو تگها: ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

ماده 18 قانون شورای حل اختلاف مقرر می دارد: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.