آرشیو تگها: ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، به جهت آن که دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب می شود، قابل استماع است.

بیشتر بخوانید »