آرشیو تگها: ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ساختمان در حال ساخت جزء مستثنیات دین نیست (نظریه ۶۴۲)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ساختمان در حال ساخت تکمیل نشده با لحاظ بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی تلقی نشده و جزء مستثنیات دین نیست.

بیشتر بخوانید »

توقیف یارانه نقدی سرپرست خانوار

نشست قضايی قضات دادگستری

با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چرا یارانه نقدی سرپرست خانوار مشمول مستنیات دین نبوده و قابل توقیف است؟

بیشتر بخوانید »

مهلت اعتراض به مزایده اجرای احکام مدنی

نشست قضايی قضات دادگستری

دعوای ابطال مزایده به علت عدم رعایت مقررات مستثنیات دین با توجه به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ظرف چه مدتی باید اقامه شود؟

بیشتر بخوانید »

انتقال مال پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، از موجبات مسجل شدن آن بوده و انتقال مال پس از صدور حکم مزبور، موجب تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین خواهدبود.

بیشتر بخوانید »