آرشیو تگها: ماده 247 قانون مدنی

ماده 247 قانون مدنی در معامله فضولی

تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر

مقالات حقوق جزای اختصاصی

با وصف تشابهی که میان جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی در قانون مدنی وجود دارد، این دو عمل حقوقی دارای تفاوت های مهم و اساسی می باشند.

بیشتر بخوانید »