آرشیو تگها: ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

ضمانت عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا با توجه به ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناسی از اعداد دلایل می شود؟

بیشتر بخوانید »

نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی (نظریه مشورتی شماره ۲۸۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: قرار ابطال دادخواست که به دلایل عدم ارائه اصول اسناد، تهیه وسیله اجرای قرار و پرداخت دستمزد کارشناس صادر می شود، قابل نقض در دادگاه تجدیدنظر نیست.

بیشتر بخوانید »