آرشیو تگها: ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص افترای عملی در جرایم مبارزه با مواد مخدر

افترای عملی در جرایم مواد مخدر غیرقابل گذشت است

دادستانی کل کشور

آیا جرم افترای عمل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر همانند جرم افترای عمل موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل گذشت است؟

بیشتر بخوانید »