آرشیو تگها: ماده 27 قانون حمایت خانواده

موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه ۱۱۷۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره خانواده در قالب درخواست و در دادگاه با دادخواست ولو با درج نام زوجین در ستون خواهان صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید »

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی، دادگاه عمومی حقوقی است (رأی وحدت رویه ۷۷۳)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

مرجع صالح رسیدگی به آرای شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی، دادگاه عمومی حقوقی است

بیشتر بخوانید »