آرشیو تگها: ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

انتفاء فروش مازاد رهن و حبس محکوم علیه (نظریه مشورتی ۳۶۸۸)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت عدم امکان استفاده از مازاد عین مرهونه، برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی ممکن است.

بیشتر بخوانید »

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 31 مرداد 1398 رئیس قوه قضاییه مکمل آيين نامه آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها است.

بیشتر بخوانید »