آرشیو تگها: ماده 318 قانون تجارت

مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به نظریه شماره 7257 مورخ 1371/11/27 شورای محترم نگهبان این سئوال مطرح است که آیا مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص معتبر است یا خیر؟

بیشتر بخوانید »