آرشیو تگها: ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه ۹۴۷۰۰)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عدم ابطال تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه و تکلیف نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

بیشتر بخوانید »