آرشیو تگها: ماده 390 قانون مدنی

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحقق للغیر در آمدن مبیع (رأی شماره 811)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحقق للغیر در آمدن مبیع برابر رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید »