آرشیو تگها: ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر

مقصود از «مواد مذکور» در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر در بند ت ماده 45 الحاقی این قانون (نظریه 2163)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفاوت مواد 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و مراد قانونگذار از «مواد مذکور» در ماده 8 این قانون در بند ت ماده 45 الحاقی به قانون مزبور

بیشتر بخوانید »

شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر (نظریه 2161)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مجلس شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده 5 قانون مذکور چیست؟

بیشتر بخوانید »