بایگانی برچسب: ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر

مقصود از عبارت مواد مذکور در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در بند ت ماده ۴۵ الحاقی این قانون چیست؟ (نظریه ۲۱۶۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفاوت مواد 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و مراد قانونگذار از عبارت مواد مذکور در ماده 8 این قانون در بند ت ماده 45 الحاقی به قانون مزبور چیست؟

ادامه نوشته »

شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (نظریه ۲۱۶۱)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مجلس شرایط اعمال مجازات اعدام برای جرائم موضوع ماده 5 قانون مذکور چیست؟

ادامه نوشته »