آرشیو تگها: ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 435 قانون مجازات اسلامی در نحوه پرداخت دیه از اموال محکوم علیه، عاقه، بیت المال