آرشیو تگها: ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی

مقصود از کلیه قضات، شاغل در محاکم قضایی و محاکم دادگستری در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی (نظریه مشورتی شماره 2431 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به ممنوعیت قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی از داوری، مقصود از کلیه قضات و محاکم قضایی در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

بیشتر بخوانید »