آرشیو تگها: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در تجویز اعاده دادرسی فوق العاده رئیس قوه قضاییه به علت خلاف شرع بین بودن آرای قطعی محاکم دادگستری و غیره