آرشیو تگها: ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط اعاده دادرسی مجدد آرای قضایی و شورای حل اختلاف