آرشیو تگها: ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع صالح تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس (نظریه مشورتی 1400 کارگروه علمی دادستانی کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: با لحاظ ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح تبدیل جزای نقدی موضوع حکم قطعی کیفری به خدمات عمومی رایگان یا حبس، اجرای احکام است یا دادگاه؟

بیشتر بخوانید »

دایره شمول حکم موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی در تعدیل سالیانه مبلغ جزای نقدی(نظریه 2716)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد از «احکام» در ذیل ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به موارد صدور حکم است نه موارد تبدیل جزای نقدی به حبس و لذا شامل تمامی محکومان است.

بیشتر بخوانید »