آرشیو تگها: ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تجاوز به جنگلها و مراتع و بيشه‌ها و اراضي جنگلي ملي شده مجازات جرم ‌تصرف عدواني را دارد.

قطع درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی دو جرم مستقلند (رأی وحدت رویه ۶۸۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

جرایم قطع غیرمجاز درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست به موجب رأی وحدت رویه 685 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از یکدیگرند.

بیشتر بخوانید »