آرشیو تگها: ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی

کارکنان بانک های خصوصی جزء مأمورین به خدمات عمومی هستند (رأی وحدت رویه ۷۹۸)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی، مأمورین به خدمات عمومی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند.

بیشتر بخوانید »