آرشیو تگها: ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 618 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در خصوص اخلال در نظم عمومی از طریق هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد