آرشیو تگها: ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود (نظریه مشورتی 1189)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شهادت کذب جرم مطلق است و بر اساس تفسیری که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 1189 از ماده 650 دارد شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود.

بیشتر بخوانید »