آرشیو تگها: ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ایراد نواقص دادخواست از سوی دادگاه و ارجاع به دفتر شعبه