آرشیو تگها: ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ایراد نواقص دادخواست از سوی دادگاه و ارجاع به دفتر شعبه

اشتباه در نام خوانده شخص حقوقی در دادخواست

نشست قضايی قضات دادگستری

اشتباه خواهان در مشخصات خوانده شخص حقوقی در دادخواست که نام خوانده حقیقی بدون ذکر سمت درج شد با لحاظ تبصره 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی

بیشتر بخوانید »