آرشیو تگها: ماده 670 قانون تغزیرات و مجازات های بازدارنده