آرشیو تگها: ماده 679 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی در حق عزل وکیل توسط موکل در هر زمانی و شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج و یا عقد وکالت که دیگر نمی تواند وی را عزل کند.

اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرط اعتبار اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم در نظریه مشورتی 1253 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صورت مشروط بیان گردید.

بیشتر بخوانید »

اسقاط حق عزل وکیل مع الواسطه در وکالت بلاعزل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم آیا وی حق با حق عزل وکیل مع الواسطه و مستقیم را دارد در نظریه مشورتی 1253 اداره حقوقی پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید »

شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

شعبه دادگاه

حق عزل وکیل توسط موکل زمانی ساقط می شود که به حکم ماده 679 قانون مدنی شرط ضمن عقد خارج لازم مستقل از عقد وکالت به صورت واقعی منعقد شود.

بیشتر بخوانید »