آرشیو تگها: ماده 679 قانون مدنی

ماده 679 قانون مدنی در حق عزل وکیل توسط موکل در هر زمانی و شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج و یا عقد وکالت که دیگر نمی تواند وی را عزل کند.