آرشیو تگها: ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری در احضار رئیس شخص حقوقی و نماینده حقوقی وی در تحقیقات مقدماتی جرم