آرشیو تگها: ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری در احضار رئیس شخص حقوقی و نماینده حقوقی وی در تحقیقات مقدماتی جرم

تشریفات احضار رئیس شخص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم (بخشنامه ۷۷۸۰۹)

بخشنامه های اجرایی

بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم در اجرای مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16 شهریور 1368 رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »